Öykü

3.355 ürün

Boyut

Sayfa Sayısı Aralığı

  Yazar

   Yayınevi

    Basım Dili

    Medya Cinsi

    Fiyat

      Satıcı

       Kategori Öykü
       Varsayılan
        Toplam 20 / 3355 ürün


        BeğenileriKazanan Öykü Çeşitleri

        Öykü çeşitleriokumakabiliyetininartmasınıdestekler. Öykülerinçeşitlerifarklıokumaseviyelerinegörebelirlenir. Çocuklaraveyetişkinlereözelolarakyazılaneserleriçeriklerisayesindeilgiçeker. Macera veyakorkuiçeriklieserleriileünlenenyazarlarıgörebilirsiniz. Yazıstilinibeğendiğinizyazarlarıneserleriniokuyabilirsiniz. Ürünlerinsayfasayısıveharflerinkalınlığıfarklışekildedizaynedilir. Özellikleokumayı yeni öğrenençocuklariçinhazırlananmetinlerbüyükharflerleyazılır. Resimlerledestekleneniçeriklereğlenceli zaman geçirmekonusundayardımcıolur. Boşzamanlarınverimli hale gelmesiiçinçocuklarabuiçeriklertavsiyeedilir. Yetişkinleriçinyazılanmetinlergerçekhayattanesintileriçerebilir. Hayal gücüvegerçekçihikayelerleoluşanmetinlerbeğenilerikazanır. Kaliteliiçeriklerinortayaçıkmasıylabirlikteyetişkinler yeni bilgileröğrenebilir. Okuma sürecindeyazarlarınfarklıstillerindenfaydalanabilirsiniz. Düşünmeyeitenyazarlarolduğugibigüldürmeyihedefleyenfarklıkitaplarvardır. Kitaplarıniçerikdeğişimitercihsürecindemüşterilerimemnunbırakır. Farklıkonularıelealankitaplarzamanınverimlibiçimdegeçmesinidestekler. Okuma alışkanlığıkazanmakiçindilinetkilişekildekullanıldığıkitaplarıinceleyebilirsiniz. Bazıtürler cep boy olarakhazırlandığıiçindışarıdagezerkenrahatbiçimdesaklayabilirsiniz. Eğlenceveyabilgisunmayıhedefleyenürünlereulaşabilirsiniz.

        DikkatÇekici Öykü Setleri

        Öykü setlerisayesindebeğendiğinizyazarınfarklıiçeriklerinieldeedebilirsiniz. Set halindeilgigörenkitaplarseriolarakbasılabilir. Bazıserilerbirbirinindevamıolarakhazırlanır. Yazarlarındevamedenhikayeleriayrıolarakbasmasımüşterilerimemnunbırakır. Kitaplığınzenginbiçimdedolmasıiçin set olarakhazırlananmodellerideğerlendirebilirsiniz. Seri veyabağımsızolarakdizaynedilensetleryayınevleritarafındanbelirlenebilir. Yayınevlerininsunduğueşsizeserleriokuyarakkalitelişekilde zaman geçirebilirsiniz. Öyküokumayıtercihedenmüşterilerfarklıtürlereulaşımsağlar. Biyografiveyaanıgibitürleriürünleriniçerisindebulabilirsiniz. Farklıtekniklerdeyazılanürünlerokumakabiliyetikazandırmayıhedefler. Çocuklariçinhazırlananiçeriklerdedilinbasittutulmasıebeveynlerimemnunbırakır. Güveniliriçeriğisayesindeçocuklarınhayalgücünükullanarak zaman geçirmesikolaylaşır. Resimlerlesüslenenkitaplarıtercihederekhayalgücünüdestekleyebilirsiniz. Gelişimveöğrenimikolay hale getireneserlerokulhayatındabaşarınınönünüaçar. Okuma alışkanlığıkazanançocuklarsosyalyaşantıdarahatbiçimdekonuşabilir. Başarılıdersnotlarınınalınmasıiçintemeloluşturanürünlerdenfaydalanabilirsiniz. Deneme veyaanıgibitürleriilesevileniçerikleritakipedebilirsiniz. ÖneçıkanürünleriPazaramaüzerindeninceleyebilirsiniz.

        GözAlıcı Öykü Türleri

        Öykü türlerifarklıkonubaşlıklarınaayrılır. Konularınelealınmastiliyazımtarzınagöredeğişir. Biyografiveotobiyografiiçeriklerindeteknikfarklıolur. Bu nedenleokumastilifarklısonuçlarverebilir. Kendi otobiyografisinihazırlayanyazarlarolduğugibibaşkalarıtarafındanyazılanbiyografilervardır. Böylelikleyazarı hem kendinden hem de başkalarındanokuyabilirsiniz. Özel yaşamadairfikirverenmodellersevilenyazarlarhakkındabilgiedinmeyidestekler. Anıvegünlükiçeriklerioldukçapopülertürlerdenbiridir. Anıvegünlüğünyanındageziyazılarıdikkatçekiciolur. Kalitelibiçimdeharmanlamayapıldığındakitaplarkeyiflişekildeokunabilir. Yaşananolaylarınbirincibakışaçısıileanlatılmasımüşterilerimemnunbırakır. Özellikleyetişkinlerinrahatlamasınıdestekleyenbazıtürlervardır. Mektupolarakhazırlananmetinler zaman geçirirkenrahathissetmenizeyardımeder. Derlenenmektuplarkitapolaraksatışasunulabilir. Tanzimatve Cumhuriyet dönemindeortayaçıkaneserleri modern Türkçeilebulabilirsiniz. DilersenizeskiTürkçekelimelerinkorunduğuserileridetaylıbiçimdeinceleyebilirsiniz. Kaliteliyapısısayesindesevilenmetinlerfarklızamanlardaokumanızayardımeder. Pazarama.com üzerindenyaşamadairbilgilersunanöyküsatınalabilirsiniz.

        İlgi Gören Öykü Kitapları

        Öykü kitaplarıileokumayapmakavantajkazandırır. Konubaşlıklarınındeğişimgöstermesitercihsürecinedestekolur. Değişenkonularsayesindebeğendiğinizalanlarayönelebilirsiniz. Siyasigöndermeleriesprilişekildeyapanmetinlervardır. Güncelolaylarıveyageçmişteyaşanandurumlarıanalizedenmetinlereulaşabilirsiniz. Bilgi odaklıüretilenparçalarverimliliksunar. Özellikleyetişkinlerinseverektercihettiğimodellerarasındaromantürleriyeralır. Romanlargençlerarasında da ilgigörür. Ağırşekildehazırlananiçerikleriokumak zaman alabilir. Duygu vedüşünceyoğunluğuyüksekolanmodellerverimliliksunar. Ünlü yazarlarıneserlerinifarklıyayınevleribasabilir. Yayınevlerindeçevirmendeğişimgösterdiğiiçinseçimyaparkendikkatliolmakgerekir. Öykü tavsiyeedenmüşterilerrahatşekildeokumayapmanızıdestekler. Sevilen yazarlarınönerilmesikararvermeaşamasındamemnuniyetsağlar. Baskıkalitesivesayfayapısıuzunokumadönemlerindeönemkazanır. Gözyorgunluğuoluşmamasıiçinbazımodellerde saman yaprağıkullanılır. Sarıarkaplanısayesindeverimliokumasaatleriyapılabilir. Sonucundaöğretisunmayıhedefleyeneserlerolduğugibieğlendirmeyiplanlayantürlervardır. Ciltveyakartonolarakhazırlanankapaklarıkütüphanedeestetikşekildegörülür. Okuma şeklinizeveyatarzınızauygunolanürünlerekolaylıklasahipolabilirsiniz.

        Memnuniyet Veren Öykü İndirimFırsatları

        Öykü indirimsağladığındamüşterilerkolaylıklaseçimyapabilir. İndirimlerinortayaçıkmasıfarklıürünlereolanilgiyiartırabilir. Yayınevlerininbelirlidönemlerde set hazırlamasımümkündür. Ortayaçıkansetleribazıyayınevleriindirimlibiçimdesatışasunabilir. Beklediğinizserileriveyabeğendiğinizyazarlarıneserlerinideğerlendirebilirsiniz. Detaylıincelemesonucundaönerilenbazımodellereulaşabilirsiniz. Tavsiyeedilenindirimliürünlerbelirliaralıklardakarşınızaçıkabilir. Beklediğinizürünindirimdedeğilsefarklıalternatiflereyönelebilirsiniz. Yeni içerikleritakipetmekisteyenmüşterilergenişçeşitliliksayesindeseçimyapabilir. Şiirtürlerinikapsayanürünleryoğunilgigörür. Yabancıdillerdençevrilenşiirleryerelleştirmetekniğiilehazırlanabilir. Yerelleştirmeyapılırkenbazıdeyimlerkullanılabilir. Anlamınkorunmasıçeviriiçeriklerde son dereceönemlidir. Şiirkitaplarınıorijinaldildebasanyayınevlerivardır. Orijinaldildehazırlananmodellerirahatbiçimdeokuyabilirsiniz. Dilerseniz Türk yazarlartarafındanoluşturulanmetinlereyönelebilirsiniz. Türkçeolarakyazıldığıiçinanadildenokumayapmakkolayolur. Bilinendeyimlerveatasözlerikullanılabilir. Aruzölçülerine, kafiye, redifveuyaklaradikkatedilir. Şiiralanındaöneçıkanmodelleryerinefarklıkategorilereyönelebilirsiniz. Şiirharicindefarklıtürlerleilgilenebilirsiniz. Alternatifoluşturanmodellerverimliliğiüstseviyeyeçıkarır. Romantikveyadramatikkonularıelealanürünleriteminedebilirsiniz.

        Avantaj Sunan Öykü Fiyatları

        Öykü hikayelerisağladığıfırsatlarsayesindeilgigörür. Hikayelerhayalgücükurmafırsatıverdiğiiçinçocuklariçinönerilir. Gelişimsürecinedestekolmayıhedefleyenyayınevleriçeşitlipedagoglardanyardımalabilir. Ürünlerihazırlayanuzmanekipçocuklarınpsikolojisinikorur. Dilin etkileyicişekildekullanılmasıçocuklarımemnunbırakır. Okuma alışkanlığıiçinönemliolanhikayelerhızlıokumatekniğikazandırabilir. Ürünlerinsahipolduğuiçerikkalitesiebeveynleriveçocuklarımemnunbırakır. Hikayetürlerindensıkılançocuklaramasalalabilirsiniz. Masalarlabirlikteeğlenençocuklaruyumadanönceeğlencelihikayeleridinleyebilir. Yetişkinleriçinyazılanhikayeler drama, korku, maceraveyabilimkurguolarakhazırlanabilir. Konubaşlıklarınındeğişimgöstermesitercihalanınıgeniştutar. Yayınevlerininsahipolduğutecrübesayesindeseçiminizikısasüreiçerisindeyapabilirsiniz. Öykü fiyatlarıuygunyapıdakendinigösterir. Avantajlıvefırsatlıtercihlerkalitelisonuçlarınönünüaçar. Kitap okumaalışkanlığınıdestekleyenürünlergerçekyaşananolaylaradayanabilir. Sadeceesinlenmeolarakhazırlananiçeriklere de ulaşabilirsiniz. Tercihyaparkenokumastilinizeuygunkararlarırahatlıklaalabilirsiniz. Okuma alışkanlığınınkazanılmasımüşterilerimemnunbırakandetaylardanolur. SayfakalınlığıvesayısıfarklıolanürünleriPazaramaüzerindenbulabilirsiniz.