Anı, Günlük, Seyahatname

2.834 ürün

Boyut

Sayfa Sayısı Aralığı

  Yazar

   Yayınevi

    Basım Dili

    Cilt Durumu

    Fiyat

      Satıcı

       Kategori Anı, Günlük, Seyahatname
       Varsayılan
        Toplam 20 / 2834 ürün


        BeğenilenAnı, Günlük, SeyahatnameSeçenekleri

        Her günyaşanandeneyimleri, duygularıya da olaylarıyazılıolarakanlatmayayarayangünlük; içseldüşünceleriifadeetmeyikolaylaştırır. Zihinselsağlığıiyileştirerekstresiazaltmakiçinkullanılabilir. Aynızamandazordurumlarlabaşaçıkmakiçin iyi birçözümolabilir. Geçmişdeneyimlerihatırlayıpanalizetmeyeyardımcıolur. Bu sayedehafızayıgüçlendirmeyeolanaktanır. Ayrıcahedefleribelirleyiphedeflenenyoldailerlemeyitakipetmeyeimkansunar. Böylecehedeflereulaşmakiçinküçükadımlaratmayımümkün hale getirebilir. Kendini iyi birşekildetanıyıpkişiselgelişimitakipetmeyedestekolur. Güçleryönler, zayıflıklarya da hedefgibidurumlarıanalizetmeyeolanaktanır. Ayrıcazamanıetkilişekildekullanmakiçinfaydagösterebilir. Günlükplanlarveyaişleri organize etmekiçinkullanılabilirözelliktedir. Günlükkitaplarisegününolayları, tarih, duygular, hedeflerya da diğerbelirlikategorileriçinayrılmışbölümleriçerebilir. Genel olarakpekçok model, görselaçıdançekicibirtasarımasahiptir. Ürünlerderenklisayfalar, desenler, motivasyonelmesajlarya da alıntılarbulunabilir. Küçükboyutlardavetaşınabilirözelliklerdeolduğundandolayı her durumdaokunabilir. İlham vericialıntılarya da teşvikedicimesajlarhedefbelirlemenoktasındayardımcıolabilir. Hem günlükkitaplarını hem de deneme, incelemekitaplarını Pazarama.com üzerindenteminedebilirsiniz.

        ZihinselGelişimiDestekleyenAnıveSeyahatnameÜrünleri

        Yaşamınbelirlidönemlerini, deneyimleriya da olaylarıanlatanöznelanlatılardanolananıkitapları; birinsanınyaşamındakiönemliolayları, duygularınıveyadüşünceleriniyazılışekildekaydetmesindenoluşur. Bu sayedekişiselhikayelerinvehatıralarıngeleceknesillereaktarılmasınaolanaktanır. Bu ürünler, belirlibirdönemintarihselvekültürelbağlamınıbelgelemekiçinönemlikaynaklararasındabulunabilir. Yazarınyaşadığızamandakiolaylar, insanlarhakkındaya da sosyaldinamikleraçısındandeğerlibilgilerarasındayeralabilir. Yazarıngeçmişdeneyimlerinianlamasına, kabuletmesine, işlemesineyardımcıolarakkişiselaçıdangelişmesineimkansunar. Bu süreç hem kişisel hem zihinsel hem de duygusaliyileşmeiçinterapötikbirişlevgörebilir. Bu ürünleryazarlarveokuyuculariçinönemlikitaplararasındabulunur. Yazarlarınseyahatdeneyimleriylegözlemlerinipaylaştığıseyahatnamekitapları, yazarlarınfarklıcoğrafyalardakimaceralarıilekeşiflerinianlatır. Bu kitaplar, okuyucularıdünyanınfarklıalanlarınagötürerekfarklıkültürlerikeşfetmeimkanısunar. Yararlıipuçlarıilerehberliksunarakziyaretettikleriyerlerdekirestoranlar, oteller, turistikyerlerya da etkinliklerhakkındabilgilerverir. Okuyucularyazarlarıngözlemleriveyorumlarıdoğrultusundafarklıkültürleri iyi birşekildeanlayabilir.

        Pratik KullanımSağlayanGünlükTasarımları

        Günlükyazmasürecinigüvenliveözelşekildekorumakamacıylatasarlanananahtarlıgünlükler, kişiselgizliliğisağlamayayardımcıolur. İçerik, sadecesahibitarafındanerişilebilecekbirkilitlememekanizmasıilekorunur. Pek çoktasarım, görselaçıdançekiciolacakşekildehazırlanır. Renklikapaklar, özelişlemelerya da desenlerürünlericazipbir hale getirir. Bu ürünler, kişiseldüşüncelerinveduygularınözgürceifadeedilebileceğigüvenlialansağlayarakzihinselrahatlamayayardımcıolabilir. Aynızamandakişiselmirasınparçasıolarakgeleceknesillerebırakabilir. Aile tarihini, hatıralarıkorumayayardımcıolur. Ayrıcadeğerlikoleksiyonoluşturmayaolanaktanır. İçeriğin, sadecesahibitarafındanokunabilmesiiçinözelşifrelemeyöntemikullanılaraktasarlananşifreligünlüklerdüşüncelerin, duygularınözelvegüvenlişekildeifadeedilipsaklanmasınaolanaktanır. Bu sayedegünlüksahibi, tümduygularınıözgürceifadeedebilirveşifreyiyalnızcakendisiçözebilir. Yaratıcıdüşünmeyetenekleriningelişipyazmabecerilerininartmasınayardımcıolarakzihinselgelişimi de destekler. Yazarınkendiniözgürceifadeedebilmesistresiazaltarakzihinselolarakrahatlamaya da yardımcıolur. 

        YaratıcılığıDestekleyenGünlükÇeşitleri

        Askerlerinya da savaşakatılanlarınsavaşdeneyimleriniiçerenharp günlükleri; birsavaşveyaaskeriçatışmasırasındayaşananolaylarıdoğrudananlatançeşitlerdir. Tarihibelgelemeaçısındanönemliolduğundandolayıgeleceknesilleriçinbelgeya da kaynakoluşturabilir. Askeristratejilerletaktikleringerçekzamanlıanalizinisağlayaraksavaşınseyrinidetaylışekildeaçıklamayaolanaktanır. Askerlerinya da savaşakatılanlarınkişiseldeneyimlerini, duygularınıvedüşünceleriniiçerdiğindendolayısavaşınpsikolojiketkilerinianlamakiçinönemlikaynakoluşturur. Günlükyazmasüreci, askerlerinduygusalyüklerinihafifletipbirlikduygularınıgüçlendirmeyeolanaktanır. Ayrıca moral vemotivasyonugüçlendirmeyedestekolabilir. Bu çeşitler hem kişiseldeneyimlerinifadeedilmesibakımından hem de tarihibelgelemeaçısındanönemlieserlerarasındayeralır. Günlükçeşitleri, pekçokfarklıtürdeveözelliklerdehazırlanabilir. Kendinizgünlüktutmadeneyimiyaşamakiçinklasik, anahtarlıya da şifrelimodellerarasındanseçimyapabilirsiniz. Aynızamandagünlükokuyarakbilgilerinizigenişletmekiçinseyahat, harp ya da sanatgünlerinitercihedebilirsiniz. Her çeşidinkendineözgükullanımalanlarıbulunur. Kişiselihtiyaçlarınızauygunolançeşidiinceleyerekkararsatınalacağınızürünekararverebilirsiniz.

        Keyif Sunan AnıveSeyahatnameÇeşitleri

        Yaşamdeneyimlerinikorumak, hatırlamakya da geleceknesillereaktarmakamacıylahazırlanananıçeşitleri, belirlibiramaçiçinönemlikaynakoluşturur. Otomobil anıları; araba tutkunlarının, arabalarileilgilideneyimlerini, seyahatleriniya da hatıralarınıkaydettiğitürlerdir. Araba meraklılarıiçinotomobildeneyimleri, seyahatleriölümsüzleştirmekiçin iyi biryoldur. Aynızamandaotomobilendüstrisineilgiduyanlariçindeğerlibirreferansolabilir. Gezi anıları; seyahatetmeyisevenlerinfarklıkonumlardakideneyimleri, kültürleri, mazanraları, etkileşimlerikaydettiğiçeşittir. Gezi deneyimleriniölümsüzleştirmek, farklıkültürleri, coğrafyalarıkeşfetmekiçinimkansunar. İşanıları; işdünyasındaçalışanlarınişdeneyimlerini, başarılarını, zorluklarını, öğrenimlerinikaydettiğitürdür. Kariyergelişiminiizlemek, profesyonelhedefleribelirlemek, başarılarıhatırlamakiçinaraçsağlar. Seyahatedenleringözlemlerini, keşiflerinianlattığıseyahatnameçeşitleri, ilgialanlarınaya da ihtiyaçlaragöreözelleştirilebilir. Klasikseyahatnameçeşitleri; basitbir defter veyagünlükformatındayaşanandeneyimlerinaktarıldığıtürdür. Deneyimlerikronolojikolarakkaydetmekiçinkullanışlılıksunar. Bu sayedehatıralarıölümsüzleştirmekiçinidealdir. Fotoğrafçıseyahatnameçeşitleri; çekilenfotoğraflarlabirliktehikayeleriyledeneyimlerikaydetmekiçinkullanılır.

        AvantajlıGünlükFiyatları

        Yaşamı, deneyimleri, yaşananzorluklarıya da başarılarıyazılıolarakanlatantürlerdenolanbiyografi, otobiyografieserleri; hem kişisel hem toplumsalbirönemesahiptir. Biyografilergenelolaraknesnelbirbakışaçısısunar. Otobiyografileriseyazarınözneldeneyimleriniifadeeder. Her ikitür de okuyucularakişiselvetarihselaçıdanönemlibirkaynaksunar. Biyografi; yazarkonununyaşamınıtarafsızşekildearaştırıpyazılıolarakkaydeder. Genel olarakaraştırmalara, çeşitlikaynaklaradayanarakyazılıpokuyucularasunulur. Bu kaynakarasındagünlükler, mektuplar, röportajlar, tanıklıklarya da tarihibelgelerbulunur. Bir kişininyaşamıgeniş zaman diliminikapsayabilir. Otobiyografi; kişininkendiyaşamınıöznelbakışaçısıylaanlattığıtürdür. Kişiseldeneyimleredayanarakyazıldığıiçindoğrudanyazarımkendiyaşamınıiçerir. Aynızamandabueserler, yazarıniçdünyasınıdeneyimlemefırsatısunar. Günlükfiyatları; ürünlerintürüne, kapaktasarımına, desenlerine, sayfasayısına, baskısına, yayınevine, sayfakalitesineya da şifreli, kilitligibi ek fonksiyonlarınagöredeğişimgösterebilir. Her modelinkendiözgüözellikleriveavantajlarıbulunur. Uygun fiyatlıolacakşekildehazırlananürünler, pekçokmüşteritarafındanteminedebilebilir. Bu sayedeürünlergenişkitlelereulaşmışolur. CazipfiyatlıürünleriPazaramaüzerindensiparişedebilirsiniz.