Gecelik

3.472 ürün

Renk

  Beden/Yaş

   Cinsiyet

   Kumaş Tipi

    Kol Tipi

    Desen

     Mevsim

     Etek Boyu

     Takım

     Görünüm

     Fiyat

       Satıcı

        Kategori Gecelik
        Varsayılan
         Toplam 20 / 3472 ürün


         RahatlığınveŞıklığınBuluşmaAdresiGecelikModelleri

         Geceliklerhafif, bolveşıkbiriççamaşırıolmasıylakarakterizeedilirvegenelliklegeceboyuncakullanılan, sıklıklakadınlarınyılboyuncatercihettiğibirüründür. Yaz aylarındakullanılmakamacıylaincekumaşlardan, kışaylarındakikullanımlariçinisepamuksuyumuşaklıktasıcaktutankumaşlardanüretilirler. Hemen her kadınındolabındayeralan, çeşitlirenkvedesenleriyleevşıklığınakatkıdabulunantemelgiysilerdenbiridir. Uykuveyaevkıyafetiolarakkullanılmaküzereözenletasarlanangecelikseçeneklerirahatlamanın, cazibeninbirleşimininnoktasıolmasısebebiylegiysidolaplarınınvazgeçilmezidir. Çeşitlenentasarımlar, evkıyafetiolarak da kullanılmasınaolanakverir. Doğumyaptıktan, çocuksahibiolduktansonrakadınlargenelliklelohusagecelikmodelleriniterciheder. Bunun sebebi hem rahatlık hem de şıkbirgörünümsağlamasıdır. Sevilen vesıklıklatercihedilenmodellerarasındayeralır. Sıcaklığınyüksekseyrettiğimevsimlerdekadın pijamaseçeneklerirahatlığıylaveincekumaşlarıylaön plana çıkar. Tam olarakbunoktadafarklıbpyutlarasahipürünler hem sıcaklık hem de rahatlıksağlayarakuykukalitesineetkieder. Ayrıcageceliğinüstve alt kısımlarıayrıayrıpazarlanmaz. Bu da pratikkullanımaoldukçakatkısağlar.

         ZarafetYansıtan Saten GecelikTasarımları

         Geceliktasarımseçeneklerininzenginliğifarklıtarzlarahitapederekkişiseltercihlerinyansıtılmasınaolanaktanır. Gelenekselolanlarınyanısıra modern veyenilikçiseçenekler de mevcuttur. Saten kumaşlarlaüretilenalternatifler, çekicivelüksbirgörünümsağlarkenaynızamandadokusuyla da dikkatçeker. Saten gecelikleryumuşaklıklarınınyanısırapürüzsüzolmalarıyla da vazgeçilmezbulunur. Aynızamandavücudusararakestetikgörünenalternatiflerdir. Cazibeninrenginitaşıyankırmızıgecelikmodelleritutkulu, çekicibiretkiyesahiptir. Kırmızırenkgelenekselolarakromantizmvetutkuyutemsileder. Dantellialternatiflerindetaylı, transparanya da desenliversiyonları da mevcuttur. Bu çeşitliliktarzınızaya da tercihlerinizeuygunolanıbulmanızıkolaylaştırır. Penyekumaşlıhafifalternatifler, viskonya da tülalternatifler; kadınlarınyazaylarındaneredeysetümgünleriçintercihettiğibiriçgiyimçeşididir. En faydalıyönüyazmevsimiilesınırlıolmamaklabirliktetümyılboyuncakullanılabilmesidir. Rahatlığınenvazgeçilmezparçasıdır. Tercihteuygunkumaşınseçilmesiuykukalitesinibelirginbirşekildeartırır. İyi biruykugünlükhayatınolmazsaolmazıdır. Bu noktadarahathissettirecekseçenekleroldukçafazladır. Farklıtarzlara, ihtiyaçlarauygunolarakdizaynedilen, özelzevklerehitapedenpijamamodellerinepazarama.com’danulaşabilirsiniz.

         FarklıKumaşlarlaSunulan Siyah GecelikSeçenekleri

         Pamuklugeceliklernefesalabilirliğiveyumuşaklığıylacildenüfuzeder.Yumuşaktuşelipamukkumaşlarcildinizehoşbirdokunuşkazandırır. Pamukluolanlargenellikledoğalliflerdeneldeedildikleriiçinkonforludur. Cilditamamen saran veterlemeyiönleyenyumuşakbirkumaşıvardır, bu da nefesalmalarınasağlar. Serinlemeyikolaylaştırarakgeceboyuncaferahbiruykuyazeminoluşturur. Ayrıcapamuklukumaşhassascildesahipolanlariçinfaydalıdırvealerjikreaksiyonolasılığınıazaltır. Siyah gecelikseçeneklerindepamuklularınpekçokalternatifivardır. Risksizbirrengesahiptir, şıklığınverahatlığınbirkarışımıdır. İpek veyasatengibihafifveyumuşakkumaşlarlüksbir his uyandırır. Aynızamandauykuyudesteklerverahatbiruykusürecigeçirmenizeyardımcıolur. Bu noktadatasarımlarısatınalırkenkumaşseçimi, rahatbiruykuçekebilmenizaçısındanönemlidir. İpek veyasatengibihafifvenarinkumaşlarvücudusaracakvelüksbir his verir. Bu kumaşlar, uykusırasındarahatlıksağlayarakdinlenmeyidesteklervegeceninhuzurlugeçmesinekatkısağlar. Tasarımlarıylagözkamaştırangecelikmodelleriseçenekleriningenişskalası, konforaulaşılabilirliğikolaylaştırır.

         Mevsimlere Özel KadınGecelikTasarımları

         Seçimyaparkenmevsimselfaktörlerönemlidir. Doğru kumaşseçimi, uykusürecindekonforuolumluetkiler. Özelliklesıcakyazaylarında, serin tutanvehafifkumaşlardahauygunolur. Bu dönemde, pamuklularözellikletercihedilir. Nefes alabilirliklerisayesindecildi serin tutarveterlemeninönünegeçer. Ayrıcaincesatenveyaipekmodeller de tercihedilir; hafifdokularıylavücudahoşbir his verirve serin kalmayayardımcıolur. Kışaylarındaisedahasıcaktutankumaşlararanır. Polar, kadifeya da flanelgibikalınvedahayumuşakkumaşlar, soğukhavalardasıcaklığımuhafazaeder. Kullanımboyuncakonforsağlarveyumuşak, eşsizbirdeneyimvadeder. Bununlabirlikteiçmekanınısınmasıylailgilisorunlaryaşanıyorsayinepamukluya da incesatengibihafifkumaşlartercihedilir. Genel olarakmevsimseldeğişikliklereuygunkumaşlarseçilerekgiyimdeneyimidahakeyifli hale getirilirveuykukalitesiarttırılır. Bu sebepten hangi mevsimde hangi kadıngecelikkumaşıtercihetmekgerektiğinibelirlemek, süreçboyuncarahatvehuzurlubiruykuiçinönemlidir.

         KonforluKullanımVadedenGecelikTakımıTasarımları

         Ürünlerinbakımı, giysininuzunömürlülüğünüvetutarlılığınıkorumakiçinçokönemlidir. Öncelikletalimatlarıdikkatliceokumakfazlasıylakritiktir. Tipikolarakpamukiçerenlerinhafifbirdeterjanlaılıkya da soğukdenilebilecekkadarsoğuksudayıkanmasıönerilir. Türlükumaşlarkullanıcılarıprensesgibihissettirir. İpek veyasatengibidahahassaskumaşlarasahiphamilegecelikmodelindeüretilenler, doğumöncesiveyasonrasındakadınlarınkurtarıcısıdır. Genişbedenaralığınaveilgiçekicidesenleresahiptir. Desenlerçiçekli, minimal, geometrik, leopargibisıklıklatercihedilenfigürya da sembollerletaçlandırılır. Çiçeklidesenlerfazlarenkiçerdiğiiçinyazmevsimindesevilerekdeğerlendirilir. Turuncu, kırmızı, fuşyagibirenkler son derececanlıvedikkatçekicidizaynlaroluşturur. Pudra, beyaz, kremgibi pastel tonlardanüretilenlerise minimal zevklerehitapeder. Temizliktensonragiysilerinaçıkhavadakurumasıenetkiliyöntemdir. Geceliktakımıdesenlerine, kumaşlarınagöreçeşitlenir. Takımlarıniçerisinde ek olaraksabahlık da bulunur. Uzun kolluveinceolansabahlıklar, evgiyimşıklığındabütünleyicidir. Bilhassagelinleriçinçeyizhazırlanırkentakımolaraktercihedilir. Yeni gelinmodellerisözkonusuolduğundaevdeenerjiniziyükseltmekiçinbirbirindeneğlencelimotiflerbarındıranalternatifleri pazarama.com üzerindeninceleyebilirsiniz. 

         Bütçenize Hitap Eden GecelikSeçenekleri

         Sabahlıkmodelleriarasından da takımadahilolanlarımevcuttur. Bütçenizegöreseçebileceğinizgecelikfiyatları son dereceuygunbulunur. Ürünler set şeklindeya da farklırenkalternatifleriyletercihedildiğindefiyatları da buna göredeğişiklikgösterebilir. Bu, kumaşfarkları, takımolaraksunulmasıvedesenveyarenkfaktörleridahilolmaküzerebirçoknedenebağlanabilir. Dekolte, desen, üretimdekullanılandantelvetülmiktarıgibifaktörlertasarımıtamamıyladeğiştirir. Mevsimeuygunolaraketekboylarıfarklıseçilebilir. Midi veyadizhizasıkesimlerılıkhavalariçinuygunkenuzunmodellerhavanınsoğumayabaşladığısonbaharvekışaylarıiçinuygundur. Bazıtakımlaraynımodelinbirdenfazlarenginiiçerir. Böyleliklerenktercihidahakolayolarakhalledilir. Uzun saatlerboyuncaciltletemashalindeolduğuiçinkumaşınınkalitesi de önemlibirunsurdur. Kadın çorapçeşitleriileuyumluvepakethalinde, aynıdesendetasarlanangeceliklerevgiyimindekombinlerinvazgeçilmezparçasıdır. Pazarama.com aracılığıylazevkinizeveihtiyacınızauygunbirbirindenşıkmodelleresahipolabilirsiniz.