Kız Çocuk Takım

4.906 ürün

Renk

  Beden/Yaş

   Cinsiyet

   Desen

    Mevsim

    Kumaş Tipi

     Yaka Tipi

      Parça Sayısı

      Kol Boyu

       Görünüm

        Fiyat

          Satıcı

           Kategori Kız Çocuk Takım
           Varsayılan
            Toplam 20 / 4906 ürün


            Zarif KızÇocukTakımÇeşitleri

            Giyim dünyasındaözelbir yere sahipolankızçocuktakımürünleri, zarafetiön plana çıkarırkenaynızamandarahatlık da sağlayacakşekildetasarlanır. Bu giyimparçaları, küçükprenseslerintarzlarınıyansıtırkenhareketözgürlüğünükısıtlamadangünboyuaktifolmalarınıdestekler. Bu takımlar, birerüstve alt giyimparçasındanoluşur. Bu takımlar, günlük her alandakullanımauygunlukgösterirkenözelorganizasyonlarda da giyilebilir. Kızçocuklarınınenerjikyapısınauygunolarakkıyafetlergenellikleyumuşakkumaşlardanüretilir. Kızçocuktakımelbisemodelleri, zariftasarımlarıylaözelgünlerdekişıklığıtamamlar. Elbiseler, etekveüstgiyimparçasındanoluşur. Etekkısmı, zarifdetaylarlavekumaşındeseniyleön plana çıkar. Danteller, işlemelervekurdelegibidetaylar, elbiseninzarafetiniartırırkengüzelbirgörünüm de kazandırır. Renk skalasındacanlıve pastel tonlardaürünbulmakmümkündür. Çiçek desenleri, puantiyeler, çizgilervegeometrikşekillergibifarklıdesenler de tercihedilebilir. Her sezonfarklıkoleksiyonlarlagüncellenenbuürünler hem evlatların hem de ebeveynlerinbeğenisinialır. Pazarama.com üzerindenbuürünlereulaşabilirsiniz.

            ŞıklığıileÖneÇıkanKızÇocukTakımModelleri

            Kızçocuktakımmodelleri, üstve alt parçalardanoluşur. Üstparçalararasındabluz, gömlekya da tişörtgibiçeşitlerbulunurken alt parçalararasındaetek, pantolonya da şortgibiseçeneklermevcuttur. Bu kombinasyonlar, uyumlugörünümüylefarklıihtiyaçlarahitapeder. Kızçocuketektakımmodelleri, etekveüstparçadanoluşaraközelgünlerdeya da davetlerdetercihedilenşıkseçeneklerarasındadır. Etekler, farklıkesimlerdeolabilir; pileli, düzya da asimetrikkesimgibiçeşitliliksunar. Üstparçalarisegömlekya da bluzşeklindedirveeteğintarzınauygunolaraktasarlanır. Pamuklu, ketenya da viskongibihafifkumaşlar, buürünleriçin ideal tercihlerdir. Kemer, şapka, çantagibiaksesuarlar, kombinitamamlayarakşıklığıartırır. Günlükkullanımiçin sportif kıyafetler, özelgünleriçinisedetaylımodellertercihedilebilir. Günlükgiyimde, sportarzdatasarlananmodeller, hareketözgürlüğüsağlarvekonforuönplandatutar. Dantel, tülveincigibidetaylarlasüslenentakımlar, özelgünlerdehoşbirtarzsunar. Doğrukumaş, renkvedesenseçimiilekızlarıntarzınıyansıtankombinleroluşturulabilir. 

            KaliteliKızÇocukTakımTasarımları

            Kızçocukikilitakımmodellerindeyaka tipi çocuğuntarzınıverahatlığınıetkiler. Çeşitliyakatipleri, çocuklarıngiysilerindefarklıbirhavavekullanımkolaylığısağlar. Kızçocuk alt üsttakımmodelleri, pratikveuyumlugiyimseçenekleridir. Üstve alt parçalarınbirarayagetirilmesiyleoluşanbukombinler, vazgeçilmezbir yere sahiptir. Çocuklar, askılımodellerlerahatçaoynayabilirvehareketedebilir. Kalınvesıkörgülüyapısıylabalıkçıyakasoğuktankorurkenaynızamandaşıkbirgörünümoluşturur. Polo yaka, şıkbirseçenekolarakokuletkinlikleriya da özelgünlerdegiyilebilir. Kızevlatlarıiçinuygunolan U yaka tipi, her türlü alt üstkombinleuyumsağlar. Kapüşonluyaka tipi, yağmurluhavalardakoruyucubirözelliksunarkenaynızamandasporbirtarzıvardır. Yuvarlakyaka, gelenekselbirseçenekolarak her türlükıyafetleuyumsağlar. Fermuarlıyaka, ceketlerdesıkkullanılarakhavakoşullarınagöreayarlanabilir. Dantelliyaka tipi, şıklığıön plana çıkarır. Kıyafetlerinyaka tipi, rahatlığıetkileyenvekullanımalanınıbelirleyenözelliklerarasındadır.

            BeğenilenKızÇocukTakımÖzellikleri

            Kızçocukyazlıktakımseçenekleri, yazaylarında serin verahatolmanınyanısıraşıklığı da beraberindegetirir. Yaz mevsimininsıcakgünlerindeküçükbireylerinrahatetmesivehareketözgürlüğünükorumasıönemlidir. Bu ihtiyacakarşılıktasarlananyazlıkmodeller hem konforlubirgiyimsağlar hem de tarzsahibigörünmekisteyenküçükbireylerinbeklentilerinikarşılar. Yazlıkmodellergenelliklehafifvenefesalabilenkumaşlardanüretilir. Yaz aylarındaterlemeverahatsızlıkhissiilemücadeleetmekçocuklarınetkinliklerineodaklanmalarınıengelleyebilir. Bu nedenleyazlıkürünlerdedoğrukumaşseçimi, konforsağlamakadınakritikbirönemesahiptir. Kızçocuk crop takımmodelleri, son yıllardamodadünyasındabeğenilenbirtarzhalindedir. Bu tarzmodeller, üstgiysilerinkısaolmasıyladikkatçeker. Kızevlatlarınneşelidoğasınauygunolanbutarz, onlarahareketözgürlüğüsağlamanınyanısıratarzlarınıyansıtmalarına da olanaktanır. Kızçocuklarınınsevimliveenerjikkişilikleriniyansıtandesenler, takımlarıçekicihale getirir. Doğru kumaşseçimi, uygunkesimvepratikkullanımözellikleriilebumodeller, günlükyaşamsırasındakeyiflekullanabilecekleribirseçenekoluşturur.

            DikkatÇekenKızÇocukTakımÜrünleri

            Kızçocukpantolontakımmodelleri, birüstve alt parçadanoluşur. Üstparçagenelliklegömlekya da tişörtşeklindeolabilir. Alt parçaisepantolonşeklindetasarlanır. Pantolontakımlarındakullanılankumaşlargenelliklepamukluya da ketengibirahatkumaştürlerindenyapılır. Bu sayedekızçocukları hem hareketözgürlüğünesahipolur hem de günboyurahateder. Kızçocuktaytlıtakımçeşitleriisesporvehareketlibirgörünümisteyenkızçocuklarıiçinidealdir. Bu takımlargenelliklebirüstgiyimürünüvetaytşeklindetasarlanır. Üstparçagenelliklekapüşonluya da tişörtşeklindedirveyumuşak, esnekbirkumaştanyapılır. Alt parçaisegenellikletaytşeklindedirvevücudu saran birtasarımdabulunur. Taytlımodellergenelliklesporyaparkenya da günlükaktivitelerderahatlıklagiyilebilir. Resmi birortamdakullanılacaksapantolontakımmodelleritercihedilebilirkensporbirortamdaya da günlükkullanımdataytlıtakımürünleriuygunolabilir. Kız çocuk alt giyimürünleri, günlükhayattaveözelgünlerdetercihedilen, avantajlıveçeşitliseçeneklersunar. Bu ürünçeşitleriniPazaramaüzerindensatınalabilirsiniz. 

            BütçeDostuKızÇocukTakımFiyatAralıkları

            Kızçocukceketlitakımmodelleri, pratiklikarayanebeveynleriçingüzelbirseçenekolabilir. Ceketlimodellergenelliklepantolonya da etekilebirliktegelir. Ceket, takımınodaknoktasıdırveçeşitlistillerdemevcuttur. Birçokebeveyn, kızçocuklarınaşıkbirgörünümkazandırmakistese de aynızamandarahatlık da önemlidir. Ceketlimodeller, budengeyigüzelbirşekildeoluşturur. Kalitelikumaşlarvedikişdetayları, günboyurahatetmelerinidestekler. Ceketlitakımlarınavantajlarındanbiri de çokyönlükullanımsağlamasıdır. Ceket, birbluzvekotpantolonlakombinlenerekgünlükbirgörünümeldeedilebilir. Düğünler, doğumgünüpartileriya da diğerözeletkinlikleriçinuygunolanbumodeller, şıkgörünümlereimkantanır. Ceketlitakımlarınfonksiyonellikaçısından da avantajlarıvardır. Bazımodellerde, ceketleriniçkısmındabulunancepler, küçükeşyalarınsaklanmasınaolanaktanır. Bu özellik, anahtarya da cep telefonugibiöğelerintaşınmasıgerektiğindeçokkullanışlıolabilir. Kız çocuk dış giyimürünleriylekombinleyerekçocuğunuzuntarzınıyansıtmasınaolanaktanırkenkonforunu da önplandatutabilirsiniz. Kızçocuktakımfiyataralıkları; takımınkalitesine, markasına, desenine, yakatipinevekullanılanmalzemeleregörefarklılıkgösterebilir. AvantajlıfiyatlarıPazarama’dainceleyebilirsiniz.